SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby rozpoczęło działalność w 2017 roku, początkowo rejestrując się jako stowarzyszenie powiatowe. Następnie w 2018 roku odbywało się zebranie walne stowarzyszenia, po którym nastąpiła rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do najważniejszych spośród celów statutowych stowarzyszenia zaliczyć należy:

 • Rozwój demokracji miejskiej i gminnej, kształtowanie kompetencji obywatelskich, wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych i sąsiedzkich, powiązań i współpracy między różnymi grupami mieszkańców oraz różnymi środowiskami.
 • Promowanie idei miast i gmin obywatelskich oraz działalność w zakresie zwiększania partycypacji obywatelskiej i dialogu społecznego.
 • Działalność w zakresie identyfikacji problemów lokalnych społeczności i środowisk oraz udzielanie im wsparcia w ich rozwiązywaniu poprzez tworzenie koncepcji działań, dobrych praktyk, prowadzenie konsultacji społecznych i współpracę z władzami samorządowymi odnośnie polityk i inwestycji istotnych dla lokalnych społeczności i środowisk.
 • Działalność edukacyjna, oświatowa, szczególnie w zakresie wspierania talentu, promocji i pomocy w rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • Rozwój gospodarczy w regionie, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego, edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
 • Rozpowszechnianie wiedzy i informacji istotnych dla badania i stymulowania aktywności społecznej.
 • Upowszechnianie tradycji kaszubskiej, pielęgnowania kultury kaszubskiej w regionie oraz promocja zwyczajów kaszubskich na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, a także budowanie przestrzeni dialogu pomiędzy Kaszubami a społecznościami z innych regionów.

Już w pierwszym roku działalności członkowie stowarzyszenia zrealizowali szereg projektów, między innymi:

 • Zorganizowali serię spotkań z mieszkańcami w 5 miejscowościach na Kaszubach, promujących energetykę odnawialną, docierając każdorazowo do kilkudziesięciu mieszkańców.
 • Przeprowadzili największy w dotychczasowej historii stowarzyszenia projekt przetłumaczenia na język kaszubski oraz wydania w nakładzie 1000 egzemplarzy Konstytucji RP. Dwujęzyczne wydanie Ustawy Zasadniczej cieszyło się ogromną popularnością i zaowocowało artykułami w mediach lokalnych i regionalnych, reportażami w Panoramie Regionalnej TVP Gdańsk, głównym wydaniu Wiadomości oraz TVN. Projekt był współfinansowany ze środków Powiatu Kartuskiego oraz Gminy Kartuzy.
 • Przeprowadzili debatę w formie artykułów na łamach lokalnych i regionalnych mediów dotycząca ekologicznego rozwoju Kaszub jako szansy na rozwój turystyki.

Następnie w latach 2018 i 2019 przeprowadzona została seria debat na tematy ważne z punktu widzenia budowy społeczeństwa obywatelskiego: transparentności, partycypacji obywatelskiej, społecznej, strategicznego planowania w samorządzie lokalnym. Organizatorem było Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby, a debaty odbywały się w Kartuzach.

Od 2018, rok rocznie Stowarzyszenie wspiera na terenie Kaszub promocyjnie konkurs krasomówczy w języku angielskim w ramach współpracy z English Speaking Union. Kontaktujemy się bezpośrednio z siecią szkół średnich na terenie powiatu kartuskiego. Efektem tego działania były sukcesy uczniów szkół średnich na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

W kolejnym, 2019 roku, zrealizowany został z kolei projekt „Przytul mnie”. Była to wspólna inicjatywa wraz z Centrum Terapii Behawioralnej mająca na celu promowanie świadomości potrzeb osób z autyzmem. Dzięki wydarzeniu temat autyzmu zagościł na łamach mediów lokalnych w powiecie kartuskim.

W tym samym roku zrealizowaliśmy również projekt publikacji i promocji kultury kaszubskiej „Kaszubskie bóstwa i demony”. Polegał on na zbadaniu i przedstawieniu w postaci serii filmów wybrane elementy z mitologii kaszubskiej. Projekt był współfinansowany ze środków powiatu kartuskiego.

W roku 2020 stowarzyszenie zrealizowało kolejny projekt finansowany ze środków powiatu – publikację serii reportaży o wkroczeniu wojsk radzieckich na Kaszuby. Dzięki projektowi zebrane zostały relacje świadków tamtych wydarzeń. Opublikowane w październiku b.r. 9 reportaży znajduje się na stronie Magazynu Kaszuby.

Również w 2020 roku stowarzyszenie uzyskało finansowanie Gminy Kartuzy na dwa kolejne projekty: konkurs filmowy dla młodzieży dotyczący tożsamości kaszubskiej, a także projekt promocji Kaszubskiego Szlaku Pieszego. Konkurs filmowy polega zgłaszaniu przez młodzież minutowych filmików, w których opowiadają, czym jest dla nich tożsamość kaszubska i co oznacza dla nich bycie Kaszubą. Efektem końcowym projektu będzie złożenie przesłanych filmików w jeden dokument. Z kolei projekt promocji Kaszubskiego Szlaku Pieszego polegać będzie na stworzeniu przewodnika w formie strony internetowej zawierającego informacji dot. jego walorów turystycznych.

W całym okresie działalności stowarzyszenia jego członkowie promują postawę obywatelską realizując działania krzewiące postawę obywatelską. Zachęcają do udziału w wyborach na wszystkich szczeblach, uczestniczą w wyborach jako obserwatorzy społeczni (z ramienia stowarzyszenia), uczestniczą w warsztatach rewitalizacyjnych czy strategii rozwoju Gminy Kartuzy i powiatu kartuskiego.

We wrześniu bieżącego roku odbywało się spotkanie walne, które potwierdziło kierunki działania stowarzyszenia oraz podjęło uchwałę o skierowaniu do KRS wniosku o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Liczba członków i wolontariuszy stowarzyszenia systematycznie rośnie, dzięki czemu możliwe jest podejmowanie kolejnych wyzwań i realizowanie projektów wypełniających cele statutowe stowarzyszenia.